Inspecties

Elektrische installaties en arbeidsmiddelen dienen nadat deze in gebruik zijn genomen frequent gecontroleerd te worden. Volgens de Arbo-wet is het de verantwoording van de eigenaar/werkgever om erop toe te zien dat de elektrische installatie of arbeidsmiddelen veilig zijn in het gebruik en niet leiden tot (brand)gevaarlijke situaties. De eigenaar/werkgever dient al het mogelijke te doen om iedereen te beschermen tegen elektrische gevaren als gevolg van defecten. De eigenaar/werkgever dient in ieder geval bij een calamiteit aantoonbaar te maken aan arbeidsinspectie, justitie of verzekeraar dat alle noodzakelijke preventie maatregelen zijn genomen

Hoe kunt u op een eenvoudige wijze voldoen aan de wettelijke verplichtingen ? In de NEN3140 norm staat vermeld dat installaties en arbeidsmiddelen frequent gecontroleerd dienen te worden. Deze frequentie wordt samen met u bepaald aan de hand van de bij u in het bedrijf aanwezige risico’s.

De inspectie bestaat uit visuele controle en een controle aan de hand van meting en beproeving. Dit alles wordt vastgelegd in een inspectierapport, inhoudend datum van goedkeuring en identificatieaanduidingen van de geïnspecteerde onderdelen. Met dit rapport is het vermoeden van overeenstemming met de Arbo-wet voor wat betreft veiligheid van de betrokken installatie en arbeidsmiddelen aantoonbaar gemaakt. Dit rapport kan als bewijsstuk worden opgenomen in uw administratie en kan op verzoek van de controle instanties getoond worden.